Privaatsuspoliitika

1. Mõiste

Käesolev Privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) aitab mõista, milliseid andmeid ettevõte Energy Save Nordic OÜ (registrikood 14558616, aadress Toompuiestee 21, Tallinn, Eesti 10137) (edaspidi nimetatud Energy Save Nordic OÜ) läbi oma kodulehe aadressiga https://www.energysave.ee (edaspidi nimetatud koduleht) kogub, miks Energy Save Nordic OÜ neid kogub ja mida nendega teeb.

2. Kohustuslikkus

Kõik kodulehe külastajad peavad selle Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi lugema. Juhul, kui kodulehe külastajale mõni Privaatsuspoliitika osa ei meeldi, on tal võimalus kodulehelt lahkuda. Kui ta seda ei tee, siis hilisemaid pretensioone ei ole külastajal õigus Privaatsuspoliitika ja kodulehe kasutamise kohta esitada.

3. Kogutav teave ja andmed. Isikuandmete kasutamine ja muud töötlemise tingimused

Energy Save Nordic OÜ võib saada, koguda, talletada, kasutada ja muud moodi töödelda isikuandmeid seoses allpool toodud tegevustega ning järgmistel eesmärkidel:

3.1. Pakkumise tegemisel või kliendilepingu sõlmimisel

Energy Save Nordic OÜ või Energy Save Nordic OÜ koostööpartner võib töödelda isikuandmeid seoses kliendilepingu täitmisega (äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, areldusarve number jne).

3.2. Toodete või teenuste kättetoimetamisel

Energy Save Nordic OÜ või Energy Save Nordic OÜ koostööpartner võib kontrollida toote või teenuse kättetoimetamisel toodet või teenust vastuvõtva isiku isikusamasust, et veenduda, et vastuvõtval isikul on volitus, toode või teenust vastu võtta või protokollida isikut tõendava dokumendi alusel vastuvõtva isiku isikuandmed.

3.3. Liisingute ja pankadega seoses toote või teenuse osutu finantseerimisega

Energy Save Nordic OÜ võib edastada Kliendi vastaval tahteavaldusel pangale, liisingut pakkuvale teenuse osutajale vajalikud isikuandmed (eelkõige äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, areldusarve number).

3.4. Toetuste taotlemine, haldusorganitega suhtlemine

Energy Save Nordic OÜ võib edastada Kliendi vastava tahteavalduse alusel või iseseisvald esitada andmeid toetuste saamise, statistilisel või aruandlus eesmärgil toetust jagavatele organisatsioonidele ja haldusorganitele.

3.5. Otsepostituste ja muude teadete saatmisel

Energy Save Nordic OÜ või Energy Save Nordic OÜ koostööpartner töötleb Kliendi kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi tööalaseid e-posti aadresse või telefoninumbrit kliendilepinguga, ostetud toodete või teenustega seotud teadete edastamiseks, turunduse eesmärkidel, aruannete ja arvete väljastamiseks kliendile ja kolmandatele isikutele.

3.6. Seoses kodulehe külastamisega

Kodulehte külastades võib Energy Save Nordic OÜ koguda teavet külastaja seadme kohta. Näiteks võib Energy Save Nordic OÜ saada teavet kodulehe külastuste kohta, kaasa arvatud külastaja IP-aadress, kodulehel viibimise aeg ja kestus, klikkide arv, jms.

3.7. Muu teave seoses Energy Save Nordic OÜ-ga suhtlemisel

Energy Save Nordic OÜ võib töödelda isikuandmeid ja muud teavet, mida kodulehe külastaja, klient või muu isik Energy Save Nordic OÜ-le on esitanud, kasutades kodulehte või Energy Save Nordic OÜ-ga suheldes.

3.8. Lisaks eeltoodule

Energy Save Nordic OÜ võib avaldada isikuandmeid, kui Energy Save Nordic OÜ-l on avaldamiseks kohustatud kehtivatest õigusaktidest või lepingutest tulenevalt, Energy Save Nordic OÜ või kolmanda isiku õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud andmete esitamine kolmandatele isikutele võlgade väljanõudmiseks) või Energy Save Nordic OÜ või kolmanda isiku vastu suunatud nõude vaidlustamiseks.

Füüsilisest isikust klient või veebilehe külastaja (õigustatud isik) võib isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal täielikult või osaliselt tühistada. Õigustatud isik võib kasutada oma õigust isikuandmete juurdepääsule, parandamisele, tühistamisele ja vaidlustamisele.

Energy Save Nordic OÜ töötleb andmeid Eestis, kuid teatud juhtudel võib osutuda vajalikus andmeid edastada teistesse riikidesse. Seda eelkõige seoses kliendilepingu ja ostetud toodete ja teenustega seoses.

Energy Save Nordic OÜ rakendab andmete töötlemisel andmekaitse ning andmete turvalisuse põhimõtteid ning meetmeid. Energy Save Nordic OÜ tagab, et andmetele on ligipääs vaid selleks õigustatud isikutel.

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Energy Save Nordic OÜ poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud eesmärkidel.

4. Küpsised

Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja salvestab. See teave on saadetav veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja palub avada serveris oleva veebilehe. See võimaldab veebiserveril tunda ära ja jälgida veebilehitsejat.

Energy Save Nordic OÜ võib kasutada oma kodulehel kolmandate osapoolte küpsiseid. Eelkõige on sellisteks küpsisteks näiteks Google Analytics. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga saada statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta.

Kui külastaja vaatamata sellele ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovib enda nõusolekut tühistada, tuleb sellest teavitada e-postile info@energysave.ee.

5. Isikuandmete töötlemise ohutus

Isikuandmeid töödeldakse, pidades kinni Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest ja muudest õigusaktidega ettenähtud nõuetest. Töödeldes isikuandmeid, rakendab Energy Save Nordic OÜ korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

6. Kolmandate poolte kodulehed

Kodulehel võivad olla viited ja lingid teistele kodulehtedele. Energy Save Nordic OÜ ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede turvalisuse ja privaatsuspoliitikate eest. Energy Save Nordic OÜ soovitab tungivalt tutvuda teiste kodulehtede privaatsuspoliitikatega.

7. Privaatsuspoliitika muudatused

Energy Save Nordic OÜ võib igal ajal uuendada või muuta Privaatsuspoliitikat. Energy Save Nordic OÜ muudab Privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike, tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega.

Uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle väljakuulutamisest Energy Save Nordic OÜ kodulehel.

Kodulehe külastaja või Klient kontrollib Energy Save Nordic OÜ kodulehte ja veendub, et teda rahuldab kehtiv Privaatsuspoliitika.

Käesolev Privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega.

Isikul on õigus esitada kaebuse, vihjeid või küsimusi isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsiooni e-postile info@aki.ee ja/või aadressile Väike-Ameerika 19, Tallinn, Eesti 10129.

8. Kontaktandmed

Energy Save Nordic OÜ

Toompuiestee 21, 10137, Tallinn, Eesti

tel. (+372) 6 444 007

e-post info@energysave.ee

koduleht www.energysave.ee

Registrikood 14558616

KMKR nr. EE102177543